10%) mevcuttu.Karaciğer fonksiyon testleri artmıştı ve geniş serolojik taramada herhangi bir viral hepatit etkeni izole edilemedi. CMV IgM pozitif ve IgG negatif olarak saptandı. Kanda PZR CMV DNA (1150 kopya/mL; normal aralık<150kopya/mL) yüksek saptandı. Gansiklovir tedavisi başlandıktan sonra karaciğer fonksiyon testleri ve genel durumu düzeldi.Literatürdeimmunkompetan kişilerde gelişen CMV hepatiti olguları rapor edilmiştir. Ayrıca CMV’ye bağlı kolestatik hepatit, granülomatöz hepatit veya karaciğer transplantasyonu gerektiren fulminant karaciğer yetmezliği de bildirilmiştir. CMV infeksiyonu/hastalığı tanısında; virus kültürü, seroloji, CMV antijenemi, histopatoloji ve PZR yöntemleri kullanılabilir. Anti-CMV immunglobulinlerin akut infeksiyondaspesifite ve sensitivitesi düşüktür. Kanda bakılan PZR CMV DNA tanıda altın standarttır ve özellikle kantitatif ölçümü tedavi takibi için önemlidir. Bu olgu sağlıklı kişilerde ateş, hepatomegali ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik saptandığında sıklıkla karşılaşılan etiyolojik nedenler dışlandığında CMV’ünde bu tabloya yol açabileceğini düşündürmesi açısından önemlidir." /> İmmunkompetan Bir Cerrahta Gelişen Akut Cytomegalovirus Hepatiti