Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD)

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD)

  • Publisher: Eğitimde Mükemmellik Derneği
  • Journal Abbreviation smad
  • e-ISSN: 2979-9155
  • StartYear: 2021
  • Publication Period: Two issues in a Year
  • Total Profile View: 41
  • Journal Web Site URL: https://www.smad.elayayincilik.com/

Vol: 2 Issue: 2
2022-12-30

Vol: 2 Issue: 1
2022-06-30

Vol: 1 Issue: 1
2021-12-30

Put The Indexing Code To Your Journal's Homepage