Search Results

Yeni bir çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Alanında Sayısal Malzeme Kullanımı

Enerji Piyasaları Bağlamında Kamu Politikaları

Akademik Literatürde Türk Tarih Tezi Sorunsalı

Assisted Aging: The Future Confluence of Gerontology, Internet of Things and Psychological AI

Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Studying of The Employment of Information and Communication Technologies Specialists in Bulgaria

Regard croisé sur les politiques migratoires de l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l’Europe

Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu

Renewable Energy Contribution to Economic Growth in OECD countries

Müşterilerin Sosyal Medya Girişimcilerinden Aldıkları Ürünlere Yabancılaşmaları

Yolsuzlukla Mücadele: Seçilmiş Ülke Örnekleri

A Summary of Electrophysiological Research of Basal Forebrain Cholinergic Neurons

Kamu Denetiminde Dijital Dönüşüm: Dijital İkiz Yöntemi

Informal Food Production in Turkey and Its Possible Consequences

Economic and Social Benefits of Digital Economy and Digital Transformation in The Republic of North Macedonia

Yeni Enerji Jeopolitiğine Genel Bakış

Organisational Climate and Teacher Commitment

Bir Mesafe Meselesi: Arkadaşlık Ağlarının Devinimi Üzerine Bir Çalışma

Sustainable development, social protection and responsibility

Stoacı Felsefe ve Modernite Arasında Düşünsel Bağlar

URAP Dünya Sıralamasında Yer Alan Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal Web Sitelerinin Erişilebilirlik Açısından İncelenmesi

Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olayın Önemi

Gelişmeleri Takip Edememe Kaygısı (Fear of Missing out) ve Piyasa Örneklemleri

Demokrasi ve Medya İlişkisinin Bir Eleştirisi “Dijital Çağda Özgürlük Yanılgısı”

Egalité des sexes selon les politiques éducatives: analyse des textes de communication politique en Turquie

İngilizlere Başkaldırı: Sipahi İsyanında Bengal Ordusunu İsyana Götüren Sebepler

Analyzing The Focus of the Turkish Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority for Increasing the Accounting Information Quality

Türkiye’deki Büyük Ölçekli Mevduat Bankalarında Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Elektronik Kitapların Kullanım Kabulünü Etkileyen Faktörler

Examining university students' feelings of the inadequacy in the context of their relationship with their parents and friendship quality

Tüketicilerin Seyahat Tercihleri İle Koronafobi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karşılaştırmalı Bir Bakışla Ak Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi Parti Programlarında Dış Politika Vizyonu

Osmanlı Devleti’ndeki Güç İlişkileri Üzerinden Sened-i İttifak’a Dair Bir Değerlendirme

Interaction between commodity prices and freight rates: Content analysis of the dry bulk market reports

Endüstri 4.0 Çağında Yükseköğretim Kurulumları İçin Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir İş Zekâsı Karar Destek Sistemi Uygulaması

La Concurrence Professionnelle Comme Une Forme de Subjectivation Idéologique

Ege Bölgesi’ndeki şiddetli yağışlar

Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz Enerji Politikalarının Neorealist Perspektiften Karşılaştırmalı Analizi

Turizm Öğrencilerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

Türkiye’de Otizm Tanısı Almış Bireylerin Aileleri İle Yapılmış Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi (2000-2021)

Kozmik Eğitim “Montessori ve Yaşam”

Marx’ın Erken Dönem Eserlerinde Yabancılaşma Kavramı: Tarihsel Bir Yaklaşım

Hasan Ali Toptaş’ın Beni Kör Kuyularda Romanında Ötekileştirmeye Genel Bir Bakış

Bağlamsal Pazarlama: Avantajları, Zorlukları ve Stratejileri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

NFT’nin Gelişimi ve Vergilendirilmesi Üzerine Genel Değerlendirme

Kentlerde Covid-19’la Mücadelede Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Belediyecilik: Tr 32 Bölge İncelemesi

Agamben’in İstisna Hali Olarak Pandemi Döneminde Dışsal Siyasal Etkililik: Sosyal Etki Teori Çerçevesinde Bir İnceleme

Why is China Still Politically Communist When Russia Left Communism?

A Bibliographic Analysis: The Expansion and Evolution of Wind Energy Research from 1980 to 2021

Log Analysis with Hadoop MapReduce

Vehicle Detection with HOG and Linear SVM

Anlamsal Web ve Hastane Randevu Ontolojisi

Edge Computing Security with an IoT device

Secure Connection between Google Home and IoT Device

Practical Evaluation on Serious Games in Education

Digital Twin Based Disaster Management System Proposal: DT-DMS

GoHammer Blockchain Performance Test Tool

Face Recognition Based Multifunction IoT Smart Mailbox

Development of An Efficient Tool to Convert Regular Expressions to NFA

Coding Schemes in 5G Networks for Error-free Communication

Coding Schemes for DNA Patient Record Processing to Electronic Health Records Systems

Automatic Movie Rating by Using Twitter Sentiment Analysis and Monitoring Tool

A Dynamic Method and Program for Multiple Password Generation and Management

Overview of Techniques and Methods for Stress Recognition

Providing Priority Degrees for the Challenges of Cloud-Based Outsource Software Development Projects via Fuzzy Analytic Hierarchy Process Methods

Ensemble Regression-Based Gold Price (XAU/USD) Prediction

Social Media Content Review of Popular MMORPG Games: Reddit Comment Scraping and Sentiment Analysis

Symptom Based COVID-19 Prediction Using Machine Learning and Deep Learning Algorithms

Data Visualization Tools - Preview and Comparison

A multi-criteria approach to rating Metaverse games

Financial cybercrime in the Islamic Finance Metaverse

What the Literature on Medicine, Nursing, Public Health, Midwifery, and Dentistry Reveals: An Overview of the Rapidly Approaching Metaverse

Entrepreneurship in The World of Metaverse: Virtual or Real?

Caribbean Metaverse Development: A Literature Review Perspective

Metaleisure: Leisure Time Habits to be Changed with Metaverse

Applying Digital Twins in Metaverse: User Interface, Security and Privacy Challenges

From physical reality to the Metaverse: a Multilayer Network Valuation

Human-Centric Functional Modeling and the Metaverse

Accounting and Auditing in the Metaverse World from a Virtual Reality Perspective: A Future Research

Metaverse Shape of Your Life for Future: A bibliometric snapshot

Computer Vision in the Metaverse

MetaHealth - How will the Metaverse Change Health Care?

A Content Analysis of the Metaverse Articles

Tweet Classification and Sentiment Analysis on Metaverse Related Messages

Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme ve Etkileşimli Sınıf Eğitiminde Uygulaması

Yükseköğretimde İngilizce Derslerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Örgütsel İklim ile Öğretmen Bağlılığı arasındaki ilişkinin İncelenmesi

Blog Kullanımının EFL Öğrencilerinin Yazma Becerisine Etkisi Ve Öğrencilerin Blog Kullanarak Yazmaya İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi

Yükseköğretimde Programlama Derslerine Yönelik Bir Otomatik Ödev Notlandırma Sistemi Önerisi

Programlamaya İlişkin Ders Videolarında Öğretim Elemanı Görüntüsü Kullanımının Etkileri: Bir Göz İzleme Çalışması

Öğrencilerin Takım Çalışması Yeteneklerinin Bireysel ve Akran Değerlendirmeleri ile İncelenmesi

Akıllı Cihaz ve İnsan Etkileşimi: Nesnelerin İnterneti

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ALANINDA YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Robot tasarımı etkinliklerinin programlama öğretiminde kullanılmasıyla ilgili ortokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi

Bilişim Suçları ve Psikolojik Etkileri Açısından Türkiye’de Telefon Dolandırıcılığının Etkin Analizi

Kodlama Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliliklerinin Geliştirmesine Katkısının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumları ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış

Görsel Programlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi

SINIF YÖNETİMİNDE OYUNLAŞTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öğretmen Adaylarının Duygusal Motivasyonel Geri Bildirim Mesajlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

PROGRAMLAMA DİLİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ YARATICI PROBLEM ÇÖZME MODELİ : BİR DURUM ÇALIŞMASI

Dijital Çağda Bir Öğretim Yöntemi: Oyunlaştırma

Çizge Algoritmaları için Bir Mobil Öğrenme Uygulaması

Almanya ve Türkiye’de Okullarda Teknoloji Entegrasyonu. eTwinning Örneği Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması

Revisiting Design Thinking: A review of Definitions and Implications

Yüksek Kurumsal Kalite ve Düşük Karbon Emisyonu ile Yüksek Büyüme Mümkün mü?

İhracata Yönelik Büyüme Hipotezi Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri İçin Geçerli mi?

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizinde Topsis ve Mabac Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilir Turizmde Yerli Halkın Yer Bağlılığı Tutumunun İkamet Etme Süresi ve Cinsiyet Bakımından Değerlendirilmesi: Edirne Örneği

Gelir Gruplarına Göre Ülke Endeksleriyle Covid19 Göstergeleri Arasında İlişkinin Panel Veri Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

Banka Çalışanlarında Örgütsel Güven Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ülkelerin Zenginliğinin veya Yoksulluğunun Kurumsal Analizi

Effects of Welfare Indicators on Economic Growth in Turkiye

Türk İnşaat Firmalarının Finansal Performansının SECA Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Three Main Factors in Decision Making Process for Migration: Decision Quality, Implementation, Timing

Sociality of Consumption: A Perspective in Economy-Culture Interaction

Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü

Orta Gelir Tuzağı, Ticari Açıklık ve Yakınsama İlişkisi: Türkiye Örneği

Churn Customer Management in Retail Industry: A Case Study

Evaluation of the Expenditures of Metropolitan Sub-Provincial Municipalities for Environmental Protection Services: The Case of the İzmir-Selçuk District Municipality

Maliyet Kontrolü Açısından Tıbbı Malzemelerin Standart Maliyet Yöntemine Göre Varyans Analizi ve Muhasebeleştirilmesi: Düzce Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama

Türkiye’de Suç ve İktisadi Belirleyicileri: Panel Veri Analizi

Algılanan Örgütsel Destek İle İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkide Kişiliğin Aracılık Etkisi

Nöroiktisat Çerçevesinde İktisatta Multidisiplinerlik Mümkün mü?

Otobüs Yedek Parça Üretiminde Ölçüm Sistem Analizi Uygulaması

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımında İnsani Gelişmenin Atık Yönetimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri için Dinamik Panel Veri Analiz Bulguları

Ekonomi Bilimi, Toplum Bilimi ve İnsan Bilimi Perspektiflerinden Tüketimin Anlamı

Perceptions of Transportation Services and Food Indexes in the US: An Investigation of Dynamic Connectedness

Petrol ve Döviz Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Dalgacık (Wavelet) Analizi ile Bir Uygulama

Öznel İktisadi İyi Oluş ve Öznel Sağlık Algılarının Belirleyicileri: İki Değişkenli Sıralı Probit Yaklaşımı

The Mediator Role of Economic Freedom in the Effect of Corruption Perception on National Happiness: A Case of World Countries

Surveillance Capitalism as a Form of Biopower in Historical Perspective

Hanehalklarının Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Mikroekonometrik Bir Çalışma

Employer of Last Resort in the Framework of Post-Keynesian Theory: The Case of Turkey

Lidere Güvenin İhmalkârlık Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü: Tıbbi Mümessiler Üzerinde Bir Araştırma

Global Tüketici Kültürünün Bir Boyutu Olarak Kozmopolitlik ve Tüketicilerin Kozmopolit Profilleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası İlişkiler Disiplininin Postkolonyal Yapı-Sökümü

Çevresel Kuznets Eğrisi’nin BRICS-T Ülkelerinde Geçerliliği ve Finansal Gelişmişlik ve Dışa Açıklığın Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi

Phillips Curve Analysis in D8 Countries

Gelişmekte Olan Ülkelerde Net İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: Hiyerarşik Model Yaklaşımı

MOORA Yöntemiyle Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli Şirketlerin Finansal Analizi

Covid - 19 Sürecinde Yaygınlaşan Uzaktan Eğitimin Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçi Davranış Eğilimleri İle İlişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü: Bir Araştırma

Politik Yeti’nin Performansa Etkisinde Algılanan Desteğin Düzenleyici Rolü

Depremlerin Sigortacılık Sektörü Hisse Senetleri Üzerinde Etkisi Olabilir mi? 2020 Yılındaki İzmir Depremi Üzerine Bir Araştırma

The Volatility Transmission Between Cryptocurrency And Global Stock Market Indices: Case Of Covid-19 Period

Türkiye İşgücü Piyasasında Düşük Ücret Kalıcılığı

Döviz Kurunun Mevduat Dolarizasyonu Üzerindeki Asimetrik Etkisi

Reklam Harcamalarının Ticari Bankaların Rekabet Gücüne Etkisi: Bootstrap Tahminli Veri Zarflama Analizi

Türkiye' de Döviz Kurunun Enflasyon Etkisi ve Fiyat Yapışkanlıkları: NARDL Yaklaşımı

Akademik Girişimcilik Motivasyonları ve Faaliyetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

İş Yerinde Depresif Ruh Hali Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Fisher Denklemindeki Risk Primi Parametresinin Durum Uzay Modeli Ve Kalman Filtresi İle Tahmini: Türkiye Örneği

Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması

Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri

Farklılaştırılmış Entegrasyon Modelleri ve Avrupa Birliği Vatandaşları Üzerindeki Etkileri

Savunma Harcamasındaki Değişimlerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye için Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Modeli ve Asimetrik Nedensellik Testi

Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Devlet, Piyasa ve Toplum: Karl Polanyi ve Friedrich A. Hayek Üzerine Bir İnceleme

Facebook'ta Verilen Reklamların, Reklam Güvenilirliği ve Bilgilendiriciliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Fourier Yaklaşımı

Varlık Fiyatlarında Spekülatif Fiyat Baloncuklarının Sağ Kuyruklu ADF Yöntemiyle Analizi

Impact of Macro Indicators on Istanbul Stock Exchange During Covid-19 Pandemic

BIST Sigorta Endeksinde CRITIC Ve MULTIMOOSRAL Tekniklerine Dayalı Finansal Analiz

Evaluation économique des coûts générés par le stress professionnel : cas d’un effectif de travailleurs de la wilaya de Bejaia (Algérie)

Technological Achievement of the World: An Update and Analysis of Countries, Continents and Periods

Immiserizing Growth: A Panel Data Approach for Selected Countries

Fortune 500 Türkiye Raporunda Açıklanan Otomotiv Firmalarının Performans Değerlendirilmesi

Büyük Veriyle Kaynak ve Kapasite Kısıtları Altında Üretim Planlama ve Çizelgeleme

Ekonomiyi Harekete Geçiren Kilit Sektörler Nelerdir? Türkiye Üzerine Bir Girdi-Çıktı Analizi

Kabin Amirlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları Kabin Memurlarının İş Tatmin Düzeyi Üzerinde Etkili midir? Tam Hizmet Sağlayıcı Bir Havayolu İşletmesinde Araştırma

Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu

Doğrudan Yabancı Yatırımların Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Likidite ve Finansal Kaldıracın Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Investigating Crowding-Out Effect Of Government Expenditures: Evidence From Turkey

Yoksulluğun ve Eşitsizliğin Pençesindeki Kadınlar: “Sen de mi Virüs?”

Stokastik Faiz Oranı Modelleri (CIR / Vasicek) ile Faiz Oranlarının Modellenmesi ve Getiri Eğrisi Tahmini

Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis for N2O

Faiz, Döviz Kuru, Altın Fiyatları ve BIST100 Endeksi İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Factors Affecting the Demand for Family Medicine: Evidence for Behavioral Model from Turkey Data

Tüketicilerin Planlı Eskitme Konusunda Bilgi ve Bilinç Düzeyleri: Nitel Bir Araştırma

Seramik Sektörü Tedarikçi Seçim Sürecinde Gri İlişkisel Analiz (GİA) ile Entegre Edilmiş Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Modeli

Küreselleşme ve Kamu Sektörü İstihdamı: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’de İşsizliğin Ekstra Maliyeti ve İşsizlik Ödeneklerinin Maddi Yoksunluk Üzerine Etkisi

Türkiye’de İhracat ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Etkileşimin Analizi

İhracat Piyasasına Giriş Yapmanın Verimlilik ve Diğer Firma Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye İmalat Sanayii Örneği

Measurement of Total Factor Productivity in Iranian Economic Sectors: Malmquist Index Analysis

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: OECD Ülkeleri Analizi

Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Analizi

Tüketici Temelli Marka Denkliğinin Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Y Kuşağı Akıllı Cep Telefonu Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikasında Kalkınma Ajansları: Uygulama Aşaması Üzerinden Bir Değerlendirme

Geçişsiz Kayıtsızlıklar

Forecasting Unemployment Rate in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic: The Turkish Case

Makroekonomik Değişkenlerin Finansal Kırılganlık Üzerine Etkisi

Relationship Between Globalization and Financial Development: An Empirical Study on Brics-T Countries

The Role of Financial Development in the Relationship Between Income Inequality and Economic Growth: Evidence from Method of Moments Quantile Regression

Petrol Fiyatları ile Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Arasında Zamana Göre Değişen Nedensellik Analizi

The Impact of Macro-Economic Drivers in Housing Markets: The US Case

E-Devlet Uygulamalarının Getirdiği Yenilik Algısının Kamu Çalışanlarında Sinizm Davranışlarına Etkisi: Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Akademisyen Olmayanlar Açısından Doktora Eğitimi

Asymmetric and Time-Varying Causality Between The Public and Private Sector Investment: Evidence From Turkey

Kırsal Alanlarda Yerel Halkın Film Turizmi Algıları ve Destek Tutumları Arasındaki İlişki: Muğla Yeşilyurt Örneği

BİST Banka Endeksi ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Bootstrap ve Asimetrik Nedensellik Analizleri ile İncelenmesi

Döviz Kuru ve Üretici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli ile Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular

Kirlilik Emisyonlarının Azaltılmasında Çevre Vergilerinin Rolü: AB Ülkeleri Örneği

Enflasyon ve İşçi Transferleri arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Seasonal Reservation Scheduling with Resource Costs: A Mathematical Modeling Approach

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Denizli Örneği

Covid-19 Krizi Ekseninde Ulusal Kriz Yönetiminde Yeniden Yapılanma

Finansal İstikrar ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisinin Gelişmekte Olan Ülkeler Perspektifinde Panel Veri ile Analizi

Arabuluculuk Sürecine İdarenin Katılımı

Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Görüşlerinin Araştırılması: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi

The Impact of Electricity Consumption on Economic Growth in the European Union

Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri

Seferihisar’da Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Model İle Belirlenmesi Araştırması

Financial Sustainability of The Turkish Health Care System: Experts’ Opinion

Portföy Analizinde Beklenen Getiri Sorunu: Markov Getiriler ve Basit Getirilerin Karşılaştırılması

Satınalma Gücü Paritesinin OECD Ülkeleri için Test Edilmesi: Fourier Kantil Birim Kök Testinden Bulgular

Eğitim Seviyelerine Göre Genç İşsizliğinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği

The Causality Relationship between Foreign Direct Investment and Renewable Energy in G20 and OECD Countries: 2005-2017

Türkiye’de Enflasyonun Belirleyicilerinin VAR Yöntemi İle Analizi (2008-2019)

Socio-Economic Determinants of Tax Evasion: Evidence from the European Union

Müşterilerin Mobil Ödeme Hizmetleri Kullanım Davranışlarını ve Kullanıcı Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

Çalışan Bağlılığı ve RADAR İlişkisi: Swissotel Büyük Efes İzmir Örneği

Ürün Uzayı Değişkenlerinin Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgelerinde Büyüme Dinamiklerine Etkisi

Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinin Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi

Makroekonomik Kırılganlık ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Çin Örneği

Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Beşerî Sermaye İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞE ANGAJE OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL KIDEMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey

Türkiye’de Politik Bütçe Döngüleri Üzerine Kapsamlı Bir Bakış

Prens Sabahaddin: İktisadi Kalkınma Fikirleri

Terör, Politik ve Askeri Olaylara Borsa İstanbul Turizm Sektörü Yatırımcı Tepkisi

Küresel Finans Krizinin Finansal Bulaşıcılık Modeli ile BİST30 Endeksinde Analizi

Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisinde Rekabet ve İstikrar İlişkisi: Ticari Bankalar Üzerine Bir Deneme

Superimposing Space onto the Relationship between Financial Development and Economic Growth

Impact of Macroeconomic Indicators on Export Competitiveness in Shanghai Cooperation Organization Countries

Kamu Özel İşbirliği Modeli İncelemesi: Birleşik Krallık

La Prévention Du Stress Professionnel : Cas Des Entreprises De La Wilaya De Bejaia

Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları

“Black Friday” as a Shopping Event: A Study on the Motivational Tendency of Generation Y Consumers in Digital Environment

21. Yüzyılda Çalışma Hayatında Bir Damgalama ve Sosyal Dışlanma Unsuru Olmaya Devam Eden Boşanma Olgusu: Kadın Çalışanlar Üzerine Nitel Bir Analiz

Türkiye’de Halka Açık Firmaların Sermaye Yapısı Belirleyicileri: İki Aşamalı Kesirli Regresyon Analizi Yaklaşımı

Transfer Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Birden Fazla İşte Çalışmanın Belirleyicileri: Türkiye Örneği

Müşterilerin Mobil Uygulamalara Yönelik İlgin Davranma Niyeti: Navigasyon Uygulamaları Örneği

Durumsal Suç Önleme Yaklaşımı Çerçevesinde Beyaz Yakalı Suçların Önlenmesi

PREDICTIVE ABILITY OF INVESTING CASH FLOWS

COVID-19 ve Küresel Finansal Krizi Finansal Risk Bağlantılığı: Frekans Bağlantılığı Yöntemi Uygulaması

VIX Endeksinin Türkiye’de Portföy Yatırımları ve Döviz Kurlarıyla İlişkisi

YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BiR MODEL ÖNERİSİ

Pandeminin Toplumsal Yansımaları

Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı Başarısında Biçimsel ve İlişkisel Yönetişimin Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma

Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Almaya Etkisi

Psikolojik Sahiplenmenin Çalışanların Ekstra Rol Davranışı Üzerine Etkisi: Özel Sektörde Bir Araştırma

Ototelik Kişilik, Öz-Yeterliliğin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Fark Yaratır Mı?

L’Option Hauts Plateaux-Sud Comme Outil de Développement Durable du Territoire Algérien

Askeri Harcamaların İktisadi Büyümeye Etkisi: Sistem GMM Yaklaşımı

Kadınların İşgücüne Katılımında Gelir Etkisi: Türkiye Örneği

İktisadi Bilgi Sınırlı Rasyonelliği İyileştirmekte Avantaj Yaratır Mı?

Dış Ticaret İşlemlerinde Banka Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

Örgütsel Özdeşleşmenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracı Rolü

İktisadi ve Mali Krizlerin Anatomisi: Krizler Tarihi Üzerine Kısa Değerlendirmeler

How Much Do Chronic Diseases Affect Absenteeism?

Türkiye'de Doğurganlık ve Göç: Bir Sayma Veri Modeli

Human Resources Strategies for the Recruitment and Retention of Generation Y Employees

İktisat Tarihinde Disiplinlerarası Etkileşim: İktisat Arkeoloji Yakınlaşması, Çatalhöyük Örneği

Firmaların Sermaye Yapısı Kararları, Kredi Risk Düzeyleri ve Karlılık Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Panel Veri Analizi

Türkiye’de Cinsiyet ve Eğitim Seviyesine Göre Farklılaşan Bölgesel Göçün Yoksulluk Üzerine Yansımaları

Okun Yasasının MIDAS Regresyon ile Analizi: Türkiye Örneği

Endüstri 4.0 ve Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliği

The Impact of Foreign Direct Investment on Innovation Performance: Evidence from a Nonlinear ARDL Approach

Dilemma of Developing Countries: Human Development Index vs Tax Burden

Araştırma-Geliştirme Harcamaları Ekonomik Büyümenin Nedeni Mi? Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Örneği

Tek Değişkenli GARCH Modelleri İle Türkiye’nin CDS Primi Oynaklığının Analizi

Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye’de Kamu Kesimindeki Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: 1980 Sonrası Dönem Analizi

Tarımda Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi

İşte Gelişim Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması

KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi

Küreselleşme ve Büyüme İlişkisinin Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Belirlenmesi

Uçuş Ekiplerinde Sosyal ve Kültürel İmkanlar, Yönetim Sistemi ve Arşiv ile Dış Paydaşların Ölçümlenmesi

Türkiye ve Avro Bölgesi Arasındaki İkili Ticaretin Analizi: Marshall-Lerner Koşulu Geçerli mi?

The Mediating Role of Brand Performance on the Relationship between Confusion - Brand Loyalty and Uncertainty Avoidance – Brand Loyalty

Bir Laboratuvarda Tam Kan Sayım Cihazı Alternatiflerinin SWARA, WPM, TODIM ve AHS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye Muhasebe Standartlari (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlari (TFRS) İçindeki Yeri

Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

The Role of Money in Turkish Economy

Measuring The Performances of the Machines Via Preference Selection Index (PSI) Method and Comparing Them with Values of Overall Equipment Efficiency (OEE)

Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde Finansal Performans ve Kurumsal Yönetim İlişkisi: Borsa İstanbul Gelişen Şirketler Piyasası Üzerine Bir Uygulama

İnsan Haklarına Duyarlı Bütçeleme Analizi: Türkiye Örneği

Niceliksel Gevşeme Politikalarının Kamu Maliyesi Etkisi

Organizasyonlarda Stratejik Planlamanın Uygulama Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Davranışının Analizi

A Comparative Evaluation of the IFRS/IAS and the EU Accounting Directive: Differences, Similarities and Conflicts

Küresel Faktörlerden Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarına Volatilite Yayılma Etkileri

The Relationship of Economic Growth with Employment, Unemployment and Youth Unemployment in the Balkan Countries : An Empirical Analysis

The Impacts of Ethical Leadership on the Employee Psychological Well-being: The Mediating Role of Interactional Justice

Fiyat-Duyarlı Talep ve Tarama Kısıtı ile Bir Ekonomik Üretim Miktarı Modeli

Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi

Kurum Kültürü Bağlamında Grupla Özdeşleşme

Proje Yönetim Metodolojisi (PYM): Değişim kabiliyeti ve hayatta kalma ilişkisi

Muhasebe Bilgi Kalitesinin Çok Boyutlu Ölçümü: Borsa İstanbul Uygulaması

Etik Örgüt Kültürünün Etik Tedarikçi Seçimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

An Investigation on The Social Acceptance of Nuclear Energy: A Case Study on University Students

Birey-Örgüt Uyumu ve Örgütsel Adalet: Uyum Her Zaman İyi midir?

Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerinin Örnek Olaylar Bazlı İncelenmesi

Dynamic Effects of Public and Private Investments: VAR Evidence from Six Advanced Economies

OECD Ülkelerinde Demokratikleşme ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi

Türkiye’de Cari İşlemler Hesabı ile Finans Hesabı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye’nin Yeni Hükümet Sisteminde Siyasi Denetim: 2018 Haziran Seçim Sonuçları Özelinde Bir Analiz

Döviz Kurlarının Yabancı Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkilerinin ARDL ve NARDL Yöntemleri ile İncelenmesi

AB Ülkelerinde ve Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Fourier-KPSS Birim Kök Testi ile İncelenmesi

Vergi Uyuşmazlığı Doğuran Hallerin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Algılanan Servis Kalitesinin Marka Sadakati Üzerine Etkisi

SWARA ve MABAC Yöntemleri İle Havayolu İşletmelerinde eWOM’ a Dayalı Memnuniyet Düzeyinin Analizi

Empirical Analysis of Herd Behavior in the Turkish IPO Market

Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Tıbbi Sekreterler Üzerinde Bir Araştırma

Tarımsal Yatırımların Kuruluş Yeri Seçimi: Malatya İlinde Kayısı Bahçesi Yatırımı Örneği

Stratejik Kariyer Planlama: Bulanık Mantık Yaklaşımı

Türkiye’de Özel Sektörde Fazla Mesai: Tobit Modelle İncelenmesi

The Effects of the Administrative Buildings of Companies on Creating and Sustaining Corporate Identity

Asyalı Kadın Figürü ve Siyasetin Etkin Bir Öznesi: İndira Priyadarşini Gandi

Hedonik Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Nakit Temettü Politikaları ve Sermaye Birikimi: Seçilmiş Piyasalar Geneli İçin Firmalar Bazında Ampirik Bir Analiz

An Integration of HF-AHP and ARAS Techniques in Supplier Selection: A Case Study in Waste Water Treatment Facility

Kontrol Odağı ve İşyeri Prokrastinasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilimsel Yaklaşımlarla Değişim, Dönüşüm ve Kalite 4.0

ÇKKV Yöntemleri İle İmalat İşletmelerinde TZY Performans Faktörlerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi ve En İdeal Rekabet Stratejisi Seçimi: Ordu İli Örneği

BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

Bir İktidar Aracı Olarak Dış Yardım Ve Dış Borçlar: Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Türkiye’nin Dış Borçlanma / Borçlandırılma Serüveni

Belediye Çalışanlarının Mutlulukları: Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği

Psikolojik Sözleşme İhlali ile Hissettirdiklerinin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCCFIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

Türkiye'de İşsizlik Histerisi: Fourier Fonksiyonlu Durağanlık Sınamaları

Mobbing İle Mücadelede Farklılıkların Yönetimi Stratejileri

Küresel Kapitalizmin Sosyalleştirilen Yüzü: Birleşmiş Milletler 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Örneği

Havayolu Taşımacılığı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Impact of Social Media Usage Activities on Brand Awareness of Young Consumers

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kamu Harcama Algısı: Amprik Bir Analiz

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Boyutu: Ekonometrik Bir Analiz

Beyaz Eşya Ürünlerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Satın Alma Karar Tarzları Üzerine Etkisi

Solution Proposal For Supplier Selection Problem: An Application In Agricultural Machinery SectorWith Global Criterion Method

Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme

Tests of Location Equality under Non-Identical Distributions

Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Temel Unsurlar

Efficiency Measurement of Regional Development Agencies in Turkey by Using Data Envelopment Analysis (DEA)

Turizm Gelirleri ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Enflasyon Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Detecting the Best Seasonal ARIMA Forecasting Model for Monthly Inflation Rates in Turkey

Görünmez Taç Sahibi İnsanların Kurumsal Özgeci Davranışlarla Örgütsel Özdeşleşmeye Ulaşma Yolları

Türkiye Ekonomisinde Politik İstikrarsızlık-Makro Ekonomik Performans İlişkisi

Sağlık Kurumlarında Çalışanların Kurumda Kalma ya da Ayrılma Kararlarının Belirlenmesinde Örgütsel Bağlılığın Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma

Kamu Politikalarında Yasalaştırma Süreci: 6360 Sayılı Yasa Üzerinden Bir İnceleme

Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamaları: Bir Üniversite ve İzmir Sağlık Serbest Bölgesi Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu Büyüklüğü, Bağımsız Üye Oranı ve Kadın Üye Oranı İle Finansal Performans İlişkisi

Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi

Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Farklı Ülke Gruplarına Göre Eşbütünleşme Analizi

Les Représentations des Risques Professionnels et de l’Etat de Santé au Travail parmi des Travailleurs de la Commune de Bejaia

Türkiye’de Doğalgaz Tüketimi, Sermaye ve İstihdamın Ekonomik Büyümeyle İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki

Balassa-Samuelson Hipotezi: Türkiye ve Dış Ticaret Ortakları Uygulaması

Post Keynesyen Makro İktisadın Metodolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Büyüme ve İstihdama Katkıları: Girdi-Çıktı Analizi

Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi

Analık Hâlinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Haklar - 6663 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler-

En Çok ve En Az Kazandıran Meslekler Analizi: Türkiye Örneği

L’indépendance D’une Autorité Régulatrice Nationale (ARN) Créée Selon La Législation Européenne Dans Le Secteur Des Communications Electroniques – L’exemple Grec

Kurumsal Risk Yönetiminin Belirleyicileri: Sanayi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Türkiye’nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir Çözümleme

Machine Selection in a Dairy Product Company with Entropy and SAW Methods Integration

Dengeleme Tezi: Kaldıraç Dereceleri ve Piyasa Riski Etkileşimi - Türk Metal Sektörü Örneği

Türkiye Ekonomisinde Sektörel Enerji Tüketiminin Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi

Kredi Kanalı İle Aktarım: Bireysel Krediler Üzerine Bir Uygulama

Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarını Dışlama Etkisi: Türkiye Örneği

Dış Ticaret Haddi’nin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Türkiye’deki Endüstriler İçin “S Eğrisi Yaklaşımı”nın Geçerliliği

Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri: Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi

Devletlerin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikalarının Oluşumu: Küresel Yönetişim ve Mali Eylem Görev Gücü Etkisi

Türkiye Bisküvi, Çikolatalı ve Şekerli Mamuller Sektörü: Firma Yoğunlaşma Analizi

Yapay Sinir Ağları ile Çok Aşamalı Fiyat Tahmini: BIST30 Senetleri Üzerine Bir Araştırma

Etik Liderliğin Sosyal Sermaye Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Endüstriyel İşletmelerde Franchising Model Önerisi: Hazır Beton Sektöründe Bir Uygulama

Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi

Gelişmiş Ülkelerde Kurumsal Yapı ve Uluslararası Rekabet Gücü İlişkisi

Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları

Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

Fisher Hipotezinin Alternatif Faiz Oranları İle Türkiye Ekonomisi Açısından Analizi

Sosyal Devlet Yaklaşımı Açısından Türkiye’de 1980 Sonrası Eğitim Harcamalarının Analizi

Türkiye'de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermayenin Bourdieu’nün Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği ve Sahra-altı Afrika Arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi

Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi

Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sisteminin (ANFIS) Talep Tahmini İçin Kullanımı ve Bir Uygulama

2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Sonuçlarına Göre İstatistik Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Dersi Testlerindeki Başarılarının Karşılaştırmalı Analizi

Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma

Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)

2000’li Yıllarda Türkiye için Turizm Yanlı Büyüme Hipotezinin Analizi

Türkiye’de Eğitim Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor mu? Nedensellik Analizleriyle Bir İnceleme

Bir Kamu Politikası Olarak Mali Konsolidasyon: Kavramsal ve Teorik Çerçeve

Dış Borç Yönetimi Açısından Finansal Kriz Riski

Türkiye’de Yoksulluğa Bölgesel Bir Bakış

Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi

Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı Ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği

Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Gönüllülük Faaliyetleri ve Gönüllülük Algısı: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Örneği

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

Norveç’te Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi: 2000-2013

Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme

Sümerbank’tan Sümerpark’a: Alışveriş Merkezine Dönüşen Kamusal Alanlar

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

Bölgesel Gelişmişlikte Ar-Ge ve İnovasyonun Rolü: Dematel Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) ve TOPSIS Yöntemleri ile Bölgelerarası Bir Analiz

Türkiye’de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korumalı İşyeri

Diğer Kapsamlı Kâr/Zarar Tablosu Hesaplarının Ertelenmiş Vergi Etkisi: Özellikli Durumların Değerlendirilmesi

Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi

Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Kamu Bütçesinin Önemi

Firmanın İhracat Yetkinliklerinin İhracat Performansına Etkisi

Çok Boyutlu Yoksulluğun Sınıfsal Analizi: Mersin-Erzurum Örneği

Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi: Çanakkale İli Örneği

Parçalı Geometrik Değişimli Seriler ile Yeni Borç Ödeme Modellerinin Geliştirilmesi

Konaklama İşletmelerinde Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Faaliyet Denetimi Uygulaması

Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Küçülme

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli ve Uygulama Alanları

Eskişehir'in Biricik Destinasyon Önerisi Endüstriyel Miras

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEMELLİ TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE FUTBOLCU PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ VE GELİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE İÇİN İSTİHDAMIN BELİRLEYİCİLERİ: İBBS-2 BÖLGE DÜZEYİ, MEKÂNSAL ANALİZ UYGULAMASI

MÜŞTERİLERİN RESTORAN ÇALIŞANLARININ BAHŞİŞ ARTTIRMA AMAÇLI DAVRANIŞLARINA KARŞI TUTUMLARI

GİRİŞİMCİNİN KURULUŞ YERİ KARARINI ETKİLEYEN FARKLI FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMENLERİN ENGELLİLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON SATIN ALMA TERCİHLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KONSTRÜKTİVİZMDE DIŞ POLİTİKA VE ETNİK KİMLİKLER

PAZAR ODAKLILIĞIN NİTEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖĞRENME ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ

DUYGUSAL EMEK İLE İŞE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE AMİR DESTEĞİNİN ROLÜ: ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TURİZM DESTİNASYONLARINDA GECE KULÜPLERİNİ ZİYARET EDEN YERLİ GENÇ TURİSTLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: BIST' DE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL GELİŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ:GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN ANALİZ

BANKALARIN FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ ÇERÇEVESİNDE TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ

AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHİSTLEBLOWİNG) VE ETİK İKLİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TÜRKİYE’NİN EKSİK DIŞ TİCARETİ, TİCARİ POTANSİYELİ VE YENİ FIRSATLAR

KİŞİSEL SATIŞTA ETİK: ADANA İLİNDEKİ TIBBİ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN ETİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

AB Genişlemesi: Bir Başarı Öyküsünden Yorgunluğa

BİR STOKASTİK MODEL OLARAK BOZULABİLİR ENVANTER PROBLEMİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

XXI.Yüzyılın Başlarında Türkiye Ekonomisinin Ekonomik Büyümesi ve 2023 Yılı Ekonomik Hedefleri

KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI AÇISINDAN GEÇİCİ KÖY KORUCULARI

BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

TÜRKİYE’DE BİRİNCİL ENERJİ KULLANIMI, ÜRETİMİ VE GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH) ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çevirimiçi Alışverişteki Engeller: Cinsiyet ve Internet Güvenliğinin Etkileri

ALTI SİGMA PROJE SEÇİM YÖNTEMLERİ VE BİR HASTANEDE UYGULANMASI

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ VE KOMBİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDA KULLANIM NİYETİNE ETKİ EDEN DAVRANIŞSAL FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL ÖNERİSİ

KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİĞE DESTEK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İMKB’DE SEKTÖR BETALARININ TAHMİNİNDE TEK ENDEKS PİYASA MODELİ VE VARSAYIMLARININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER VE BORSA ENDEKSİ İLİŞKİSİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

DEMİRYOLLARINDA SÜPER ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA STRATEJİLERİNİN KARLILIK ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (AKBANK T.A.Ş. UYGULAMASI)

ZAMAN SKALASINDA BOX-COX REGRESYON YÖNTEMİ

TÜRKİYE İÇİN ENFLASYONU HIZLANDIRMAYAN İŞSİZLİK ORANI (NAIRU) TAHMİNİ

YÜKSEK DERECELİ BULANIK ZAMAN SERİSİ YAKLAŞIMI İLE TÜRKİYE ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

Tüketicinin Otomobil Talebinin Tahmini Ve Ülke Menşei Etkileri Üzerine Bir Literatür İncelemesi

TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETİK İLİŞKİSİ

YENİ MUHASEBE DÜZENİNDE MALİ KÂR HESAPLAMALARI

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLERİN EŞLEŞTİRİLMESİNDE YÜKSEK MOMENTLER VE MAHALANOBİS MESAFESİNİN KULLANIMI

TÜRKİYE’DE YAYGIN KULLANILAN WEB PORTALLARININ KULLANICI HİSLERİNE DAYANILARAK KANSEİ MÜHENDİSLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Enerji Şebeke Şirketleri İçin Sermaye Maliyetinin Tahmini: Düzenleme Kurumları Açısından İncelenmesi

SİSTEMATİK RİSKİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KARLILIK ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ (MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş ÖRNEĞİ)

YENİLİKÇİLİK VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ANTALYA’DA ETKİNLİK GÖSTEREN 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

ESKİŞEHİR'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİKLERİNİN LOG-LİNEAR MODELLER VE CORRESPONDENCE ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

OLABİLİRLİK ORANI YÖNTEMİNE DAYALI, YAPISAL HOMOJEN OLMAYAN VARYANS TESTLERİNİN PİYASA MODELİ İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI

RİDGE REGRESYONDA M TAHMİN EDİCİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

GÖNÜLLÜ İŞTEN AYRILMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM

GENÇLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMI VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGE VE SEKTÖREL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

ANALİTİK HİYERARSİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN DEGERLENDİRİLMESİ: BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE BU AJANSLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

KOLLEKTİF RİSK MODELLEMESİNDE PANJÉR YÖNTEMİ

BALONLARI DAHA İYİ TANIMAYA ÇALIŞMAK: BALON TANIMLARI, MODELLERİ VE LALE ÇILGINLIĞI ÖRNEĞİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ETKİLEŞİMİ

POLİTİK İSTİKRARSIZLIK - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1987–2006)

ORGANİZASYONLARIN TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KAMU YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE BİR BAKIŞ: TÜRKİYE, 1969-2003

EGE BÖLGESİ YAĞIŞ VERİLERİNİN FONKSİYONEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE ÖRGÜTLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Finansal Bakış Açısından Değer Analizi

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEK POLİTİKALARI

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN KAYNAKLARI: PARAMETRİK OLMAYAN BİR YAKLAŞIM

ELECTRE VE BULANIK AHP YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞLETME İÇİN BİLGİSAYAR SEÇİMİ

TOPLUM TABANLI BİR ÇALIŞMADA ÇOKLU UYGUNLUK ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK KURUMU SEÇİMİ

TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE ENFLASYONUN ÖNGÖRÜSÜ