Search Results

Yolsuzlukla Mücadele: Seçilmiş Ülke Örnekleri
Kutay İŞLER, Filiz TUTAR

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Filiz TUTAR, Erdinç TUTAR, Çisil ERKAN

TÜRKİYE’DE SUYUN EKONOMİK ANALİZİ
Filiz TUTAR, Nazife KILIÇ, Solmaz AYTEKİN

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ EKONOMİK GELİŞMİŞLİK POTANSİYELİ VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERİYLE MUKAYESESİ
, Filiz TUTAR, Nurcan KILINÇ

ENDÜSTRİYEL BÖLGENİN GELİŞİM SÜRECİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM
K. Halil ARIÇ, Filiz TUTAR

Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikro Kredinin Etkisi Ve Niğde İli Örneği
Filiz KUTLUAY TUTAR, Cemile ALPASLAN

Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği
Filiz KUTLUAY TUTAR, Nuran YAZIRLI

Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri: Bölgesel Kalkınma Ajansları
Filiz TUTAR, Mehmet DEMİRAL

YEREL KALKINMA VE GÖÇ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
Erdinç Tutar, Filiz Tutar, Mehmet Vahit Eren

Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş AB Ülkeleri ( Romanya ve Macaristan ) İle Karşılaştırmalı Bir Analizi
Erdinç Tutar, Filiz Tutar, Handan Yetişen

Firmaların Yenilik (İnovasyon) Yaratma Sürecinde Serbest
Filiz TUTAR, Meral KOCABAY, Halil ARIÇ

Turizm Sektöründe E-ticaret Uygulamaları: Nevşehir Örneği
Filiz Tutar Meral Kocabay Nurcan KILINÇ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Kadın İstihdamının Analizi
Hatice ŞAHİN, Filiz KUTLUAY TUTAR

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI DIŞSAL MALİYETLERİN EKONOMİK ETKİLERİ
Meserret NALÇAKAN, Filiz TUTAR, Erdinç TUTAR

Türkiye'de tarım eksenli sürdürülebilir kalkınma İçin biyoekonomi
Filiz TUTAR, Merve EKİCİ

Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü.
Filiz Tutar Handan YETİŞEN

MEDENİYETLERİN YAŞATILDIĞI ŞEHİR NİĞDE VE TURİZM
Cemile Alpaslan, Filiz Tutar

YEŞİL EKONOMİ VE TURİZM
Çisil Erkan, Filiz Tutar, Erdinç Tutar, Mehmet Vahit EREN

Türkiye'de tarım eksenli sürdürülebilir kalkınma İçin biyoekonomi
Filiz TUTAR, Merve EKİCİ

GELECEĞİN ENERJİSİ: HİDROJEN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
Filiz TUTAR, Mehmet EREN

TÜRKİYE’DE KOBİ KREDİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ (2006-2011)
Filiz TUTAR, Yıldız ÜNLÜLEBLEBİCİ

TURİZM SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ
Filiz TUTAR, Cemile ALPASLAN, Erdinç TUTAR, Çisil ERKAN

Birincil Sektör Olarak Tarımın Dış Ticaretteki Stratejik Rolü
Merve EKİCİ, Filiz TUTAR

Türkiye\'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü.
Filiz Tutar Handan YETİŞEN

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI DIŞSAL MALİYETLERİN EKONOMİK ETKİLERİ
Meserret NALÇAKAN, Filiz TUTAR, Erdinç TUTAR